كدام دين و مذهب توجيه گر اين رفتارهاست؟!

با تشکر از دوستی که مطلب زیر را برای ما ارسال داشته اند، ما از مطالب ارسالی شما استقبال کرده و پس از تایید هیئت تحریریه همه را در این سایت قرار میدهیم :

اطلاعيه مشترك اعظم طالقانی (دختر ایةالله طالقانی) و صديقه وسمقی (شاعر و پژوهشگر)

چگونه است كه در نظام جمهوری اسلامی فريادرسی يافت نمی شود كه مظلومان و ستمديدگان از او ياری گيرند؟! پس به ناچار شما مسئولينی را كه در حال حاضر بر مسندی از قدرت تكيه زده ايد، می خوانيم و از شما می خواهیم از اين همه جور و ستم كه بر فرزندان اين آب و خاك می رود جلوگيری كنيد. ای كسانی كه بر مسند فقاهت، قضاوت، قانون گذاری، اجرای قانون و … نشسته ايد! امروز اقشار وسيعی از اين ملت از اين همه قانون شكنی و تعدی به حقوق مشروع مردمان و به ويژه بازداشت های غير موجه و غير قانونی و اعدام‌های بلاوجه و ظالمانه به تنگ آمده و لب به فرياد گشوده‌اند و دادخواهی می كنند. اما وااسفا كه دادرسی نيست. فرزندان ما در پشت ديوارهای بلند زندان‌ها و بازداشتگاه ها رنج می برند و كشته می شوند و دست ما از نجات آنان كوتاه است. جنايتكاران آزادند و مصون از هر مؤاخذه و مجازاتی و آزادی خواهان اسيرند و با اتهاماتی غير موجه و محاكماتی غير عادلانه يا محكوم به تحمل حبسند و يا در انتظار مرگ. كدام دين و مذهب توجيه گر اين رفتارهاست؟! به نظر می رسد عده ای راهزن عقل و دين و مدنيت و انسانيت، در اين آب و خاك می تازند و مسندنشينان بسياری به اقتضای منافع كوچك و كوتاه مدت خويش، یاطریق همراهی با ترکتازان را بر گزیده اند و يا لب فرو بسته اند و به اين ترتيب مصالح بزرگ ملی را قرباني كرده اند. همه دل سوزان اين آب و خاك امروز بر اين عقيده اند كه تدبير امور كشور اگر چنين ادامه يابد جز تباهی در انتظار ما نيست. اينان كيستند كه خواستار تباهی ايران زمينند و شما كه با آنان همراهی كرده و نصايح عاقلانه و دلسوزانه و فريادهای روشن گرانه اقشار وسيع ملت را نشنيده گرفته جور و ستم را هرگونه كه مقتضی مصلحت قدرت است توجيه می كنيد؟ بر چه كيش و مذهبيد؟ برای آينده فرزندان خود كدام سرنوشت را رقم می زنيد ؟
امروز بی محابا قوانين زير پا گذاشته می شوند، حقوق ملت ناديده گرفته می شود و فرزندانی از اين ملت با اتهاماتی كه صدق آن برای ملت شفاف و روشن نگشته مجازات می شوند و حتی به مرگ محكوم می گردند در حالی كه جزای مرگ جز برای كسی كه به ستم مرتكب قتل شده سزاوار نيست و حتی در اين مورد نيز صاحب حق مخيّر ميان قصاص و ديه و عفو بوده، بلکه قرآن کریم عفو را بهتر دانسته است. امروز دستاوردهای عظيم بشری كه در طول تاريخ برای دست يافتن به آنها هزينه ها پرداخت شده است به راحتی به زباله دان افكنده می شوند. تفكيك قوا و به ويژه استقلال قوه قضائيه و مقننه از آن جمله است كه پايمال كردن آن، پيكر عدل را نزار، ستم را فربه و حال مردمان را زار ساخته است. ياری كردن ستم و همراهی نمودن ستمگران هيچ توجيهی در مذهب عقل و مكتب اسلام ندارد. آنان كه با توجيه حفظ نظام و به تعبير ديگرحفظ قدرت وحکومت، ستم و ستمگران را ياری می كنند بدانند كه راهی بی سرانجام را برگزيده اند. چه، ستم گری هيچگاه موجب بقای هيچ نظام و حكومتی نمی شود. زيرا لوازم فنا و نابودی در ظلم نهفته است و اگر لوازم بقا را جستجو می كنيد بدانيد كه آن در اجرای عدالت و قسط است و اما عدالت آن نيست كه حاكمان آن را عدالت بخوانند، بلكه عدالت آن است كه عقل جمعی مردمان آن را عدالت بدانند. راه نجات كشور در كوتاه كردن دست چابلوسان ظالم و عدم اعتماد نسبت به آنها است. راه نجات کشور در مجازات نمودن كسانی است كه فرزندان ما را در خيابان ها و بازداشتگاه ها به ستم كشتند. راه نجات كشور در احترام به حقوق انسانی ملت و آزادی های قانونی مردم است. راه نجات كشور در حفظ امنيت مردم يعنی حفظ جان و مال و آبروی آنان و سخت گيری نسبت به غارتگران و تجاوزكاران است. راه نجات كشور در سخت گيری به فرزندان بي گناه و معصوم ملت و تعيين نوع پوشش دانشجويان و اموری پيش پا افتاده از اين دست نيست كه تمسك به اين گونه رفتارهای مزورانه در شرايط كنونی جز فرافكنی و تلاش برای منحرف ساختن واقعيات و فريب دادن ساده لوحان نيست. خواسته های آزادیخواهان بزرگتر و مهم تر از آن است كه با تزوير و دغل بازی تحريف شود. ما از شما مسند نشينان در هر موضعی از قدرت كه هستيد می خواهيم كه برای نجات كشور عاقلانه بينديشيد و عاقلانه رفتار كنيد. عاقلانه آن نيست كه فقط به عقل خود و همفكران خود رجوع كنيد، عاقلانه آن است كه به عقل همگان رجوع كنيد. ما دلسوزانه مي گوئيم كه اگر در اين كار شتاب نكنيد دير خواهد شد. وضعيت نابسامان امروز، نتيجه اغماض، سكوت و تغافل ساليان گذشته نسبت به ظلم و ستم است. اگر سكوت و تغافل و اغماض ادامه يابد، به زودی چنان دامنه ظلم گسترش خواهد يافت كه خود نيز در چنبره آن گرفتار خواهيد آمد. گویا هم اكنون هنگام قيام درمحضر عدل الهي است. ما از شما می خواهيم كه پيش از هر چيزی و بيش از هر چيز حافظ جان انسان ها باشيد و نگذاريد كه دستان ستم، فرزندان اين ملت را پرپر كند. بدانيد كه هيچ كس نمی تواند با هيچ توجيه و بهانه ای از خود سلب مسئوليت نمايد.
اعظم طالقانی و صدیقه وسمقی – 4 خرداد 89

http://www.we-change.org/spip.php?article5998

Advertisements

برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: