احضار و دستگيری گروهی از دانشجويان کوی دانشگاه تهران در آستانه آغاز سال تحصيلی، دانشجونيوز و جرس

دانشجونيوز:
سناريوی تکراری دستگاه های امنيتی و قضايی برای دانشجويان ساکن کوی در آستانه ی بازگشايی دانشگاه‌ها

در آستانه بازگشايی دانشگاه‌ها و آغاز سال تحصيلی جديد، نيروهای امنيتی و قضايی فشارهای جديدی را بر دانشجويان کوی دانشگاه تهران آغاز کرده اند.

بنابر گزارش ارسالی به دانشجونيوز، از آغاز شهريور ماه تاکنون قاضی غلامحسين ترکی نماينده برادران لاريجانی و بازپرس ويژه دادسرای نظامی در پيگيری فاجعه حمله سال ۸۸ به کوی دانشگاه تهران، اقدام به احضار گسترده ساکنين کوی دانشگاه بصورت تلفنی و بدون وکيل به سازمان قضائی نيروهای مسلح کرده است.

اين احضارهای غيرقانونی به محلی نامرتبط يعنی سازمان قضايی نيروهای مسلح، باعث اعتراض دانشجويان شده است. در پاسخ مامور احضار کننده، اعلام کرده است که قاضی ترکی نماينده ويژه برادران لاريجانی (روسای قوه مقننه و قضائيه) است و تمام پرونده های دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه در رابطه با پرونده کوی بايد به اين دادگاه منتقل شود و گزارش نهايی و تصميم گيری نهايی در مورد کوی به عهده قاضی ترکی است.

بنابر اين گزارش اتهاماتی که به دانشجويان پس از حضور در سازمان قضائی نيروهای مسلح تفهيم شده است، عبارتند از «حضور در تجمعات اعتراض آميز پس از انتخابات، سنگ پراکنی، آتش زدن بانک و آسيب به معابر عمومی و خصوصی، پرتاب کوکتل مولوتوف، درگيری با مأمورين، توهين به مسئولين و مقدسات نظام برای تحريک نيروهای بسيج و انتظامی برای حمله به کوی دانشگاه و … »

همچنين برای برخی از دانشجويان تفهيم اتهام شده، وثيقه های ١٠ تا ۵۰ مليونی و … صادر شده است، ولی زمان کافی به برای تامين وثيقه درنظر گرفته نشده است. تاکنون احضار و دستگيری اين دانشجويان قطعی شده است:
– سجاد اکبری از دانشکده علوم اجتماعی با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
۲- سينا چگينی از دانشکده علوم اجتماعی با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
۳- پيام صالحی از دانشکده مديريت با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
۴- حسينی از دانشکده مديريت
۵- قيصری از دانشکده تربيت بدنی
۶- شريفی از دانشکده تربيت بدنی با قرار وثيقه ١٠ مليونی

اما بنابرگزاش تعداد دانشجويان احضار شده بسيار بيشتر از اين ۶ دانشجو است. همچنين دانشجويانی نيز که از اوين آزاد شده اند مکان حضور خود را بندی غير از بندهای امنيتی معروف اوين توصيف می کنند و می گويند برای پذيرش اتهامات وارد شده به خود، اظهار ندامت شديد از رفتار خود و پذيرفتن مسئوليت فجايع اتفاق افتاده در کوی (همچون حمله به کوی و ضرب و شتم دانشجويان) به شدت تحت فشارهای مختلف روانی و جسمی قرار گرفته اند.

فعالين دانشجويی تحرکات اخير قوه قضائيه در ارتباط با پرونده کوی را فشار بر فعالين دانشجويی و امنيتی کردن فضای دانشگاه ها با هدف ايجاد رعب و وحشت و تحت فشار قرار داشتن مسئولين قضائی در رابطه با اين پرونده برای ارائه گزارشی نادرست به مسئولين نظام و بستن پرونده کوی می دانند.

***

جـــرس: بنا به گزارش منابع خبری دانشجويی، از آغاز شهريور ماه، قاضی غلامحسين ترکی بازپرس ويژه دادسرای نظامی تهران، در جريان پيگيری پرونده حمله سال ۸۸ به کوی دانشگاه تهران، اقدام به احضار گسترده گروهی از دانشجويان ساکن کوی دانشگاه بصورت تلفنی به سازمان قضائی نيروهای مسلح کرده است.

بر اساس گزارش رسيده به جرس، از آنجا که دانشجويان احضار شده از داشتن وکيل محروم بوده اند، در جواب اعتراض فعالين دانشجويی به نحوه احضار و مکان احضار (سازمان قضايی نيروهای مسلح)، مأمور احضار کننده ابراز داشته است که قاضی ترکی «نماينده برادران لاريحانی بوده» و تمام پرونده های دادگاه انقلاب، وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه در رابطه با پرونده کوی بايد به آن دادگاه منتقل شود تا گزارش نهايی و تصميم گيری نهايی در مورد کوی توسط قاضی ترکی اعلام شود.

طبق گزارش فوق، اتهاماتی که به دانشجويان پس از حضور در سازمان قضائی نيروهای مسلح تفهيم شده، «حضور در تجمعات اعتراض آميز پس از انتخابات، سنگ پراکنی، آتش زدن بانک و آسيب به معابر عمومی و خصوصی، پرتاب کوکتل مولوتوف، درگيری با مأمورين، توهين به مسئولين و مقدسات نظام برای تحريک نيروهای بسيج و انتظامی برای حمله به کوی دانشگاه و …» می باشد.

برای دانشجويان تفهيم اتهام شده همچنين وثيقه های ده تا پنجاه مليونی و … صادر شده ولی بدون دادن فرصت به آنها برای گذاشتن وثيقه، اين دانشجويان به زندان اوين منتقل شده اند.

بر اساس اين گزارش تاکنون احضار و دستگيری اين دانشجويان قطعی شده است :
۱. سجاد اکبری از دانشکده علوم اجتماعی با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
۲. سينا چگينی از دانشکده علوم اجتماعی با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
۳. پيام صالحی از دانشکده مديريت با قرار وثيقه ۵۰ مليونی
۴. حسينی از دانشکده مديريت
۵. قيصری از دانشکده تربيت بدنی
۶. شريفی از دانشکده تربيت بدنی با قرار وثيقه ده مليونی

گفتنی است تعداد دانشجويان احضار شده بسيار بيشتر از اين تعداد بوده و دانشجويانی نيز که از اوين آزاد شده اند، مکان حضور خود را بندی غير از بندهای امنيتی معروف اوين توصيف کرده اند و می گويند برای پذيرش اتهامات وارده و اظهار ندامت شديد از رفتار خود، و همچنين پذيرفتن مسئوليت رخدادهای کوی (همچون حمله به کوی و ضرب و شتم دانشجويان)، به شدت تحت فشارهای مختلف روانی و جسمی قرار گرفته اند.

فعالين دانشجويی تحرکات اخير قوه قضائيه در ارتباط با پرونده کوی را فشار بر فعالين دانشجويی و امنيتی کردن فضای دانشگاه ها با هدف ايجاد رعب و وحشت و تحت فشار قرار داشتن مسئولين قضائی در رابطه با اين پرونده برای دادن رأی و ارائه گزارش به مسئولين عالی رتبه نظام و بستن پرونده کوی می دانند.

Advertisements

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: